Dementie

Dementie stelt onze samenleving voor grote groeiende uitdagingen.
Het aantal mensen met dementie in gemeente Venray is naar verwachting verdubbeld in 2035.

 

In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

 

Hoe Venray Dementie Vriendelijk zijn wij?

 

Om te bereiken dat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de samenleving is het op de eerste plaats nodig dat misvattingen en taboes worden benoemd en dat er over dementie wordt gepraat.

Wie zijn wij?

In een dementievriendelijk Venray kunnen mensen met dementie langer blijven meedoen in de samenleving. Maar daarvoor moet eerst het taboe op dementie worden doorbroken en moeten mantelzorgers kunnen ervaren dat zij er niet alleen voor staan. Dat is waar Venray Dementievriendelijk zich sterk voor maakt.

Natuurlijk, er zijn op dit gebied al veel initiatieven. Er is veel voorlichting. Maar er is veel ook nog niet geregeld. Meer dan de helft van de mantelzorgers is overbelast. Vaak raakt zowel de dementiepatiënt als de mantelzorger in een sociaal isolement. Echter, bij bijvoorbeeld Alzheimer kan het wel acht jaar duren voordat je totaal afhankelijk bent. In de tussenliggende periode is er in het leven van alledag nog heel veel aan kwaliteit te winnen. Daar richt Venray Dementievriendelijk zich op.

Wat doen wij?

Om te bereiken dat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de samenleving is het op de eerste plaats nodig dat misvattingen en taboes worden benoemd en dat er over dementie wordt gepraat.

 

Dan kan een klimaat ontstaan waarin mensen met dementie bijvoorbeeld niet meer hun lidmaatschap van een vereniging op hoeven te zeggen omdat ze er niet meer naartoe kunnen, of het spel niet meer kunnen spelen. Een samenleving waarin mensen met dementie een keer opgehaald worden door andere leden van de club, en meedoen puur voor het spel. Die betrokkenheid geeft de dementiepatiënt het gevoel er nog altijd bij te horen, en het geeft de mantelzorger even lucht.

Ook dementie herkennen kan ertoe bijdragen dat mensen zich langer staande kunnen houden in de samenleving. Je kunt iemand helpen als je zelf snapt wat er aan de hand is als iemand verdwaasd in een winkel staat, of ‘vreemde’ boodschappen doet.

Daarnaast zoekt Venray dementievriendelijk draagvlak voor mantelzorgen bij werkgevers. Het ontlast mantelzorgers namelijk enorm als zij bijvoorbeeld een vast rooster krijgen. Of als ze bij paniek thuis even weg kunnen. Maar werkgevers kunnen ook helpen door bijvoorbeeld vouchers voor Logeerhuis Kapstok in te kopen, die de mantelzorg dan voor een paar dagen kan overnemen. Het is immers ook in het belang van de baas dat de mantelzorger gezond blijft.

Natuurlijk is er niet één kant-en-klare oplossing aan te dragen om mensen met dementie hun plek de maatschappij zo lang mogelijk te laten behouden. Venray Dementievriendelijk wil echter in elk geval iets in gang zetten waardoor we daar met zijn allen aan kunnen bijdragen, samen met verenigingen, winkels en werkgevers in Venray. Wij kunnen namelijk op onze beurt hén hiermee helpen. Door het verzorgen van infoavonden. Door persoonlijk advies. Of door cursussen. Op aanvraag, en op maat. Samen zorgen we zo voor een dementievriendelijk Venray.

Berichten

Vacature Co├Ârdinator Beleidsontwikkeling

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING

VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Het aantal mensen met dementie in Venray verdubbelt van ongeveer 650 nu naar ruim 1300 in 2040. Sociaal isolement en overbelasting van mantelzorgers vormen een groot probleem. Venray Dementievriendelijk streeft er naar om mensen met dementie zo lang mogelijk hun plek in onze lokale gemeenschappen te laten behouden en mantelzorgers te ontlasten. 

Om beleidsmatig de belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers te borgen heeft Venray Dementievriendelijk drie projectgroepen gevormd. Zorg en welzijn; Wonen en Woonomgeving; Informatie en Advies. Deze projectgroepen gaan -elk vanuit hun eigen aandachtsgebied- onderzoeken welke voorzieningen en maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang en zo volwaardig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in Venray. 

Voor de coördinatie van deze projectgroepen zoekt Venray een

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING

voor de duur van 2 jaar

250 uur/jaar, flexibel in te zetten.

De coördinator bewaakt de voortgang en de samenhang van deze projecten. Daarnaast stemt hij/zij maximaal af op ontwikkelingen binnen het sociaal domein. In het tweede jaar ontwikkelt de coördinator verbeterprogramma’s en borgt verdere toekomstige ontwikkelingen.

De coördinator beleidsontwikkeling heeft affiniteit met de leefwereld van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Is sensitief voor de werksfeer en cultuur van een vrijwilligersorganisatie en kan binnen die setting procesmatig en resultaatgericht werken. Is een verbindend leider, is energiek, flexibel en enthousiast en kan dit overdragen op anderen.

Venray Dementievriendelijk is een netwerkorganisatie zonder eigen rechtspersoon. Mede daarom zijn we op zoek naar een ZZP-er die als zelfstandig ondernemer deze bijzondere opdracht kan uitvoeren. De functie is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Venray.

 

Aanbiedingen voor 21 juni versturen via info@venraydementievriendelijk.nl 

Selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van julii

Projectopdracht Co├Ârdinator Beleidsontwikkeling

PROJECTOPDRACHT

COÖRDINATOR BELEIDSONTWIKKELING 

VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Context

De Werkgroep Venray Dementievriendelijk is een netwerkorganisatie (zonder een juridische rechtspersoonsvorm) die zich tot doel stelt mensen met dementie in Venray en hun mantelzorgers te ondersteunen. Daartoe wil de werkgroep Venrayse gemeenschappen meer dementievriendelijk maken. Om dat te bevorderen organiseert de werkgroep activiteiten met een over het algemeen voorlichtend / informatief karakter. Daarnaast wil de werkgroep dat er structureel beleidsmatig aandacht is voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Voor laatstgenoemd aandachtsgebied is het project Beleidsontwikkeling Venray Dementievriendelijk geïnitieerd.

Opdrachtgever

De Werkgroep Venray Dementievriendelijk is opdrachtgever voor het project Beleidsontwikkeling. Zij heeft voor de uitvoering van het project (op hoofdlijnen) de volgende projectstructuur geschetst.

Projectstructuur

De volgende domeinen / beleidsterreinen zijn benoemd: zorg en welzijn; wonen en woonomgeving; informatie, advies en financiën. Voor ieder domein wordt een projectgroep gevormd. De werkgroep werft voor elk van de drie projectgroepen een projectleider.

De drie projectleiders rapporteren aan de coördinator Beleidsontwikkeling. De werkgroep heeft van de gemeente Venray een subsidie toegekend gekregen voor het aantrekken van een coördinator voor de duur van 24 (2x12) maanden. 

Resultaat

De projectopdracht wordt in twee deelprojecten gesplitst.

Het resultaat van het eerste deel is het opleveren van een samenhangend rapport (tussen projectgroepen en tussen Venray Dementievriendelijk en aanverwante maatschappelijke ontwikkelingen / sociaal domein) met aanbevelingen op korte termijn (12 maanden) en lange termijn (2 tot 4 jaar).

Het resultaat van het tweede deelproject is de realisatie / implementatie van minimaal 5 door de werkgroep gekozen korte termijn prioriteiten.

 

Zie verder bijgevoegd tijdspad met tussen- en eindresultaten.

Werkzaamheden

De coördinator richt naar eigen inzicht zijn werkzaamheden in. Hij stemt zijn werkzaamheden maximaal af met de projectleiders van de drie projectgroepen. Hij doet al hetgeen dat bijdraagt aan de realisatie van de gestelde doelen. Het contractueel overeengekomen uren en het bijbehorende budget vormen in financiële zin de grens van de werkzaamheden.  

De coördinator overlegt frequent met de projectleiders over de voortgang van, de afstemming - en de samenhang tussen de drie deelprojecten. De coördinator adviseert de projectleiders op inhoud als ook op werkwijze en voortgang.

Projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang van de deelprojecten.

De coördinator onderhoudt, ten behoeve van de afstemming met het sociaal domein, contacten met relevante maatschappelijke partners.

Taken en verantwoordelijkheden

• Het coördineren van op te richten projectgroepen: A) Informatie, Advies en Financiën; B) Wonen en Woonomgeving; C) Zorg en Welzijn. 

• Het bewaken van de samenhang tussen - en de voortgang van deze projectgroepen. 

• Het, met behoud van de primaire focus op Dementievriendelijk Venray, maximaal afstemmen van projectplannen op de bredere context van het sociaal domein en de maatschappelijke organisaties / belangengroeperingen daarbinnen.

• Het schrijven van een samenhangend meerjarenbeleid- en actieplan Venray Dementievriendelijk.

• Het in gang zetten van verbeter-programma’s/beleidsontwikkelingen en het borgen van verdere toekomstige ontwikkelingen.

De coördinator rapporteert over voortgang en tussentijdse resultaten aan de werkgroep Venray Dementievriendelijk. De coördinator signaleert tijdig eventuele stagnatie van de voortgang van het project, maakt een analyse van mogelijke oorzaken en overlegt, voor zover nodig, interventies met de werkgroep.

 

De coördinator levert maandelijks een urenverantwoording af.

De coördinator levert ieder kwartaal een voortgangsrapportage aan. 

De coördinator adviseert, gevraagd en ongevraagd, de werkgroep.

 

Plaats in de organisatie en juridische context

De coördinator en de werkgroep sluiten een overeenkomst. 

Deze heeft niet de status en karakter van een arbeidsovereenkomst, noch is er sprake van een enige gezagsverhouding tussen beide contractpartijen. De coördinator ontvangt een financiële vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden op basis van in te dienen facturen.

De werkgroep is opdrachtgever; de coördinator is opdrachtnemer. 

De coördinator weet en aanvaardt het feit dat de Werkgroep Venray Dementievriendelijk geen juridische entiteit is.

De coördinator rapporteert aan de werkgroep.

De coördinator factureert aan de werkgroep.

De werkgroep fiatteert de facturen en geeft aan de penningmeester van de Centrale van Ouderenverenigingen ‘de opdracht’ tot uitbetaling.

De taak en de verantwoordelijkheid van de Centrale van Ouderenverenigingen beperkt zich uitsluitend tot het correct uitvoeren en boeken van de betalingen. De Centrale van Ouderenvereniging heeft en aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid.

 

Competenties en gedrag

De Projectcoördinator is iemand die:

• Affiniteit heeft met de leefwereld van mensen met dementie en hun mantelzorgers;

• In staat is projectmatig en resultaat gericht te werken;

• Een verbindend leider is;

• Initiatiefrijk is, ondernemerschap in het maatschappelijk domein toont en een scherp analytisch vermogen heeft;

• Sensitief is voor de werksfeer en cultuur in een vrijwilligersorganisatie en de rol en positie van betrokken vrijwilligers;

• Sturing kan geven aan samenwerkingsprocessen en mensen weet te (ver)binden aan gemeenschappelijke doelen en opdrachten;

• Beschikt over de nodige energie en enthousiasme en dit kan overdragen aan andere betrokkenen.

?TIJDPAD en OPDRACHT

COÖRDINATOR VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK

Datum X = start overeenkomst. 

X + 2 maanden Plan van aanpak gereed?

X + 5, 8 en 11 maanden Tussen- / voortgangsrapportage

X + 11 maanden Integraal (beleid) rapport met 5 aanbevelingen voor korte termijn (12 maanden) en 10 aanbevelingen lange termijn (2 tot 5 jaar).

X + 12 maanden Vaststelling rapportage en prioritering van rapport door werkgroep.??

X + 12 maanden Contract tweede termijn.

X + 13 maanden Plan van aanpak tweede termijn

X + 16, 19, 22 maanden Tussen- / voortgangsrapportage

X = 24 maanden Implementatie en borging projectresultaten.?Eindrapportage.

 

Nieuwe ambassadeurs

De beweging van Venray Dementievriendelijk is sinds het begin van 2018 weer versterkt met de aansluiting van twee nieuwe ambassadeurs. 

Cultura Venray is de netwerkorganisatie voor en van partners die willen bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving. Met Cultura Venray komt er op dit terrein meer aandacht voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

De Centrale van Ouderenorganisaties Venray verenigt nagenoeg alle ouderenverenigingen (KBO-afdelingen, AVOS en wijk- c.q. dorpsgebonden verenigingen) in de gemeente Venray. De ruim 4000 leden van hebben alle belang bij dementievriendelijke gemeenschappen. Veel van hen zijn mantelzorger en een aantal van hen loopt het risico om een vorm van dementie te krijgen. De Centrale van Ouderenorganisaties is daarmee een uitermate betrokken partner in Venray Dementievriendelijk.

Verbreding doelstelling

Naast het streven naar dementievriendelijke gemeenschappen in Venray, gaat Venray Dementievriendelijk zich ook inspannen voor een toekomstbestendig wonen, welzijn en zorg voor mensen met dementie.

Het is al vaker gezegd, het aantal mensen met dementie in Venray groeit van 640 in 2015 naar ongeveer 1600 personen in 2040. Velen van hen, ongeveer 70%, wonen thuis. Maar zijn er voldoende geschikte woningen, zijn er voldoende opvangmogelijkheden en vormen van dagbesteding? Zijn er voldoende voorzieningen voor degenen die niet zonder 24-uurs ondersteuning kunnen wonen? Hoe kunnen professionele zorg en informele zorg elkaar versterken? Het zijn prangende vragen waarop alleen door middel van een brede en samenhangende aanpak antwoorden gevonden kunnen worden. Venray Dementievriendelijk gaat in samenwerking met alle partners het gesprek hierover aanzwengelen.

Wat kan ik zelf doen?

Tien tips voor het omgaan met mensen met dementie:

1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen. 
3. Kijk goed of u wordt begrepen, maak oogcontact. 
4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand in zijn geheugen uit zijn recente verleden moet putten. 
5. Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend. 
6. Zeg wat u gaat doen. 
7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat goed gaat. 
8. Vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op. 
9. Wees flexibel. 
10. Overweeg het informeren van partner, familie of huisarts.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. Mantelzorgers hebben meer stress op hun werk dan niet-mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn mantelzorgers mensen die wel veel aangaan en veel aankunnen. Het is voor bedrijven dus belangrijk om werknemers met mantelzorgtaken te ondersteunen bij het bewaken van de balans tussen werk en zorg, en hen in goede gezondheid te behouden voor de organisatie. Mantelzorgvriendelijk werken krijgt vorm op de volgende manier: mantelzorg is bespreekbaar, verlofregelingen zijn bekend en worden toegepast en er is ruimte voor maatwerkoplossingen.

Meer weten: Stichting werk&mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl

Informatiebijeenkomst

De eerste stap naar een dementievriendelijke gemeenschap is het vergaren van kennis: weten wat dementie is en wat mensen met dementie en hun mantelzorgers overkomt. Venray Dementievriendelijk verzorgt informatiebijeenkomsten voor verenigingen, dorpen en wijken, voor bedrijven en organisaties. Kosteloos. Vorm en tijdstip kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Belangstelling? Neem contact met ons op: info@venraydementievriendelijk.nl

Vrijwilliger worden

Veel werk, bijvoorbeeld bij Alzheimer Noord-Limburg en Logeerhuis Kapstok, is vrijwilligerswerk. Ook Hulp bij Dementie zet ter ondersteuning van mantelzorgers vrijwilligers in. Extra handen zijn altijd nodig. Meld u aan bij een van de genoemde organisaties!

Certificaat ‘Dementievriendelijk’

Organisaties, bedrijven, verenigingen die zich aantoonbaar inzetten om mensen met dementie tegemoet te komen, kunnen van Alzheimer Nederland een certificaat ‘Dementievriendelijk’ verkrijgen. Met een sticker op de deur en vermelding op diverse websites, onderscheidt u zich. Meer informatie: info@venraydementievriendelijk.nl

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie.

Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Door de hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief normaal leven kunnen leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij of zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij of zij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en het verrichten van dagelijkse handelingen wordt steeds moeilijker. 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Jonge mensen met dementie vervullen nog andere rollen in de maatschappij en beseffen vaak beter dat ze ziek zijn.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan de problemen met het geheugen. Op het werk gaat het mis of het werk komt niet meer af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals in het gedrag of met de taal. Maar ook het huishouden kan een probleem worden. Deze veranderingen worden meestal niet direct herkend als verschijnselen die bij dementie horen. Ze worden vaak geweten aan overspannenheid, depressie en relatieproblemen. Vaak geeft deze periode veel onzekerheid en spanningen thuis. Het besef dat het veranderde gedrag door de ziekte komt, en de patiënt hier niets aan kan doen, geeft duidelijkheid en wat rust bij de familie. 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Tien signalen van dementie 

1. Vergeetachtigheid 
2. Problemen met dagelijkse handelingen 
3. Vergissingen met tijd en plaats 
4. Taalproblemen 
5. Kwijtraken van spullen 
6. Slecht beoordelingsvermogen 
7. Terugtrekken uit sociaal leven 
8. Veranderingen in gedrag en karakter 
9. Onrust 
10. Problemen met zien. 
Bovenstaande signalen kunnen wijzen op dementie maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Raadpleeg daarom altijd uw huisarts! 
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorg

Rond ieder persoon met dementie zijn gemiddeld drie mantelzorgers actief. Dat wil zeggen dat zij zich over een langere periode een aantal uren per dag inzetten voor degene met dementie. In Venray zijn dat in 2015 ruim 1900 mantelzorgers. De helft van hen voelt zich overbelast. Mantelzorgers hebben vaak het gevoel er ‘alleen voor te staan’. Door het constante beroep dat er op hen gedaan wordt, dreigt voor velen een sociaal isolement. Veel mantelzorgers zeggen niet meer aan hun eigen leven toe te komen. Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl of www.partnerinbalans.nl

Videos

Waar vind ik hulp?

Hulp bij Dementie

In Noord-Limburg werken vrijwel alle zorgaanbieders samen in de keten ‘Hulp bij Dementie’. Ook alle huisartsen participeren in Hulp bij Dementie. Al vanaf de eerste signalen zet Hulp bij Dementie een ‘trajectbegeleider’ in. Een trajectbegeleider ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers met raad en daad. De trajectbegeleider is voor hen een vast aanspreekpunt en werkt nauw samen met o.a. de huisartsen en thuiszorgorganisaties. 
Meer informatie: www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg

WMO-loket

Hebt u behoefte aan hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met het WMO-loket van de gemeente Venray. Een WMO-consulent beoordeelt uw vraag en bespreekt welke vorm van ondersteuning het meest gepast is. 
Meer informatie: www.venray.nl

Rol van de huisarts

De huisarts speelt een centrale rol in de (medische) zorg voor mensen met dementie thuis. Vanaf het eerste ‘niet pluis gevoel’, voor het stellen van de diagnose alsook in het verdere ziekteproces, kunt u zich tot de huisarts wenden. Hij zal, in samenspraak met u en de trajectbegeleider van Hulp bij Dementie, de noodzakelijke zorg bieden.

Alzheimer Café Venray

Elke tweede maandagavond van de maand is in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een plaats waar aan de hand van een thema informatie wordt gegeven over uiteenlopende aspecten van dementie. Daarnaast is het een plek voor ontmoeting, lotgenotencontact en bovenal een gezellig samenzijn. Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515.

Wandelgroep

Samen wandelen is gezond en gezellig. In de even weken is er onder begeleiding van enkele vrijwilligers een wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt ongeveer een uur gewandeld. Deelname is gratis. 
Meer informatie: Miep de Rooij, 0478-580429 of Lilian Aben, 06-30294238.  

Gespreksgroep voor mantelzorgers

In Venray zijn er twee gespreksgroepen voor mantelzorgers van mensen dementie. Doel van de gespreksgroep is lotgenotencontact en het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Gespreksgroepen zijn om de week op maandag- of woensdagmorgen, telkens om 10.30 uur. 
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515 of Maria Bouwman, 06-28344674.

Logeerhuis Kapstok

Als om wat voor reden dan ook de mantelzorger er even tussenuit wil, kan degene die van mantelzorg afhankelijk is tijdelijk logeren bij Logeerhuis Kapstok. De dagelijkse ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers. Voor professionele zorg wordt een beroep gedaan op de thuiszorgorganisatie. Logeren kan van één nacht tot maximaal drie weken. 
Meer informatie: www.logeerhuiskapstok.nl of 0478-782555.

Contact

Mark Schapendonk

Voorzitter Venray Dementievriendelijk

info@venraydementievriendelijk.nl

 

Contactformulier

Na het versturen van onderstaand contactformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Velden met een * zijn verplicht.250