Visie

Visiedocument Kerngroep Venray Dementievriendelijk

Inleiding

Dit document beoogt een inzicht te geven in de visie, missie, doelstellingen, structuur en de actuele activiteiten van de Kerngroep Venray Dementievriendelijk. De Kerngroep zet zich in om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen in hun leven van alledag. Dat doet zij vanuit de vraagstelling “wat zien we, wat vinden we ervan, wat moeten we gaan doen, wat gaan we dan doen en hoe?”.

Visie

Door de sterk toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking vertonen de  kosten van de gezondheidszorg een sterke stijging, die zich al enige jaren voordoet en in de toekomst een steeds zwaarder beslag zal leggen op de daarvoor beschikbare financiële, maar ook personele middelen. Daarbij en mede daardoor is het bestaande systeem van zorg- en welzijnsvoorzieningen onvoldoende bij machte om zijn werk alleen te blijven uitvoeren. Het zal meer en meer een gezamenlijke opgave worden voor de samenleving in bredere zin. Dat houdt onder andere in dat er in groeiende mate een beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van burgers.

Er is evenwel een grote groep mensen die beperkt zijn in hun zelfredzaamheid en zich daardoor in een kwetsbare positie bevinden. Deze mensen hebben ondersteuning nodig.

Missie

Kijkend naar onze doelgroep -mensen met dementie en hun mantelzorgers- kan worden vastgesteld dat zij tot de groep kwetsbare burgers kan worden gerekend en dus ondersteuning nodig heeft. De Kerngroep Venray Dementievriendelijk ziet het als haar missie om de benodigde voorwaarden en voorzieningen te (doen) scheppen en in stand te houden, om mensen met dementie zo lang en zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in zijn breedste zin.

Strategie

De Kerngroep kiest ervoor om als netwerkorganisatie te opereren, met vertakkingen in uiteenlopende geledingen binnen de Venrayse samenleving. Deze keuze is gebaseerd op haar visie dat de inspanningen op het gebied van zorg en welzijn een taak en verantwoordelijkheid vormen van de samenleving als geheel.

Tactische/operationele uitwerking

Taken van de Kerngroep:

 • publieksvoorlichting
 • signaleren van de behoeften aan ondersteuning bij de doelgroep
 • inventariseren van het aanbod op het terrein van mantelzorgondersteuning
 • matchen van aanbod en behoeften
 • adviseren van stakeholders, zowel strategisch als operationeel
 • initiëren van verbetertrajecten

Werkvorm

De Kerngroep bestaat uit een vijftal leden met affiniteit met en netwerken in:

 • de zorg- en welzijnswereld
 • de wereld van de mantelzorg
 • de overheid
 • ondernemerskringen
 • de bouwwereld

Voor de contacten en activiteiten ten behoeve van de doelgroep is er rond de Kerngroep een kring van Ambassadeurs actief, die als vertegenwoordigers optreden van de betrokken maatschappelijke geledingen (overheid, gezondheidszorg, winkeliers, horeca, bankwereld, industrie, onderwijs, cultuursector, woningcorporatie, ouderen-verenigingen, media, bibliotheek, Hulp bij Dementie)

De Kerngroep fungeert als “spin in het web” en komt op gezette tijden bijeen (1x per 4-6 weken). Voor het doen van onderzoek en het initiëren van verbetertrajecten formeert de Kerngroep ad-hoc projectgroepen met een in opdracht en tijd afgebakende taak.

Daarbij kunnen ook de Ambassadeurs actief en effectief worden ingezet.

Speerpunten

Op basis van de actuele situatie heeft de Kerngroep ervoor gekozen om zich meer specifiek te richten op:

 • het ontwikkelen van vormen van daginvulling op het gebied van  kunst, beweging en muziek
 • de situatie rond dementie in andere culturen
 • het bijdragen aan de totstandkoming van een inloophuis (Odensehuis)

 

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Smulpaap of dementie?

Leer de signalen te herkennen!